Tsjechoslowaakse Wolfhond kennels

Tsjechoslowaakse Wolfhond - Logowitzzvan ‘t Aelse Sluske
Wilhelminasluis 7, 4281TW Andel
Tel. 0640215059
https://www.vantaelsesluske.nl